9,370,036 unikalne wizyty
Pogoda w Kędzierzynie-Koźlu
Ochrona Danych Osobowych
50 LAT PSP9
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Doradztwo zawodowe
PSP9 - Wiarygodna Szkoła
Zajęcia SKS

Kurier kosmiczny
Amnesty International
Aktualnie online
» Gości online: 2

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 83
» Najnowszy użytkownik: joannam
E-Dziennik
Strefa ciszy
BIP
KALBI
Przyjaciele Dziewiątki SPONSORZY Szkoły
SAMORZĄD SZKOLNY
PSP9 na Facebook'u
YouTube PSP9
PARKRUN
Nadzór pedagogiczny
Opłata za obiady
FSNiT
Realizowane programy
Uczestniczymy w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy u Dzieci i Młodzieży

Rok 2013/2014
Certyfikat
Kącik CZYTACZA
Szkółki Piłkarskie NIVEA
Ważne strony
MusicBox3
Play
Koncepcja rozwoju szkoły 2012-2017

Analiza SWOT

Mocne strony szkoły

Słabe strony szkoły

 • wykształcona, kreatywna kadra nauczycielska
 • wysoka jakość nauczania
 • bardzo dobry stan techniczny budynku
 • piękne boiska
 • duża ilość pomocy dydaktycznych
 • programy nauczania dostosowane do wymogów współczesnej dydaktyki
 • nauka  dwóch języków obcych ( angielskiego, francuskiego, niemieckiego) od klasy pierwszej
 • rozwijanie zainteresowań uczniów na kółkach
 • pomoc uczniom mającym trudności z nauką na zajęciach wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych
 • zajęcia dla dzieci zdolnych
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe
 • Nowoczesne metody pracy z uczniem
 • korygowanie wad postawy w ramach programu „Przeciwdziałanie wadom postawy”
 • nauka pływania od klasy pierwszej
 • realizacja wielu projektów edukacyjnych
 • wyjazdy na zielone szkoły, obozy sportowe, wycieczki
 • edukacja teatralna
 • Możliwość  wzięcia udziału w bardzo wielu organizowanych szkolnych konkursach
 • klasy sportowe
 • dobrze działająca Rada Rodziców
 • bardzo dobra praca świetlicy i biblioteki  szkolnej
 • coraz większa grupa rodzin niewydolnych wychowawczo
 • coraz większa grupa dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • bardzo duża liczba chętnych do świetlicy
 • coraz większa grupa rodzin żyjących poniżej  minimum socjalnego
 • coraz większa grupa uczniów , mających trudności w dostosowaniu się do norm i zasad obowiązujących w szkole
 • niskie umiejętności logicznego myślenia

Kierunki rozwoju szkoły mające na celu ciągłe podnoszenie jakości pracy szkoły na lata 2012-2017

 1. podniesienie jakości nauczania i uczenia się
 2. rozwijanie umiejętności logicznego i samodzielnego myślenia, wnioskowania
 3. nauczanie porozumiewania się w dwóch z trzech zachodnich języków (angielskim, francuskim, niemieckim)
 4. rozwijanie zainteresowań uczniów
 5. rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów i nawyków zdrowego stylu życia
 6. kształtowanie postaw społecznych opartych na wartościach
 7. kształtowanie u nauczycieli umiejętności wychowawczych
 8. ciągła poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli
 9. wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym
 10. rozwijanie różnych sposobów współpracy z rodzicami

Uszczegółowienie zadań kierunkowych:

1.     Podniesienie jakości nauczania i uczenia się poprzez:

 • Wybieranie programów nauczania dostosowanych do współczesnej dydaktyki i warunków szkoły
 • Analizowanie nowej podstawy programowej  kształcenia ogólnego ze szczególnym akcentem na sposoby osiągania celów
 • Stosowanie metod i technik aktywizujących uczniów
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z  biblioteki, obsługi komputera, pisania notatek  spostrzeżeń , wyszukiwania informacji w różnych źródłach
 • Dalsze prowadzenie innowacji
 • Prawidłowe korzystanie z WSO i Przedmiotowego Systemu Oceniania
 • Analiza jakościowa i ilościowa  wyników sprawdzianu po klasie szóstej w celu  dokonania  zmian sposobu nauczania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji, wykorzystania  wiedzy w praktyce.
 • Doskonalenie  systemu zindywidualizowanej pomocy wszystkim potrzebującym  uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Stwarzanie możliwości osiągnięcia sukcesu  każdemu uczniowi

2.     Rozwijanie umiejętności logicznego i samodzielnego  myślenia, wnioskowania  poprzez:

 • Stosowanie odpowiednich metod i technik pracy
 • Stosowanie ćwiczeń rozwijających myślenie krytyczne, twórcze, refleksyjne i logiczne
 • Ćwiczenie wyobraźni
 • Stosowanie ćwiczeń zmierzających do poszukiwania, badania, uogólniania i rozwijania pomysłów
 • Stwarzanie na lekcjach sytuacji  do sprawdzania pomysłów i rozwiązywania ich oraz podejmowania decyzji na  podstawie dostarczonych faktów i doświadczeń
 • Kształtowanie umiejętności  myślenia matematycznego i wykorzystywania jego elementów  w rozwiązywaniu  codziennych problemów

3.     Nauczanie  porozumiewania się w dwóch z trzech języków (angielskim, francuskim, niemieckim)  poprzez:

 • Rozpoczynanie nauki  dwóch  języków  obcych  w klasie pierwszej
 • Wprowadzanie  nauki trzeciego  języka obcego jako nadobowiązkowego od klasy czwartej
 • Tworzenie i prowadzenie klas o poszerzonym programie nauki języka obcego od klasy czwartej
 • Udział w konkursach językowych na szczeblu szkolnym, miejskim i wojewódzkim
 • Wystawianie sztuk teatralnych w języku obcym
 • Udział w  wojewódzkich przeglądach teatrów obcojęzycznych
 • Stosowanie kart pracy opracowanych przez nauczycieli języka francuskiego i niemieckiego
 • Organizowanie spotkań i wyjazdów międzynarodowych z udziałem nauczycieli i uczniów

4.     Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

 • Wskazywanie uczniom ich mocnych i słabych stron z ukierunkowaniem na  rozwijanie uzdolnień
 • Prowadzenie kół zainteresowań zgodnych z potrzebami dzieci
 • Proponowanie uczniom atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu
 • Proponowanie uczniom sposobów rozwijania zainteresowań w ośrodkach pozaszkolnych
 • Współpraca z  Miejskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską, Teatrem Lalki  i  Aktora w Opolu, Teatrem Jana Kochanowskiego w Opolu,  Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, Uniwersytetem Opolskim, Parkami Krajobrazowymi Opolszczyzny
 • Prowadzenie  edukacji teatralnej
 • Możliwość wzięcia udziału w wielu konkursach szkolnych, miejskich , wojewódzkich.
 • Tworzenie klas twórczego myślenia i działania
 • Udział w projektach edukacyjnych  współfinansowanych przez  Agencje Narodowa Comenius i Fundacje Współpracy Polsko-Niemieckiej

5.     Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej uczniów i nawyków zdrowego stylu życia:

 • Dalsze prowadzenie klas sportowych  pływackich i piłki nożnej
 • Prowadzenie zajęć gimnastyki korekcyjnej dla uczniów z wadami postawy. Udział w opolskim programie przeciwdziałania wadom postawy u dzieci.
 • Prowadzenie dla zainteresowanych uczniów zajęć rekreacyjno-ruchowych
 • Organizowanie rodzinnych turniejów  sportowych
 • Kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się  poprzez pokazy zdrowej kuchni, pogadanki z dietetyczkami, sporządzanie przykładowych jadłospisów, zorganizowanie sklepiku szkolnego ze zdrową  żywnością, udział w programie „Owoce w szkole” oraz „Pięć porcji owoców i warzyw dziennie”
 • Propagowanie turystyki pieszej i rowerowej
 • Organizacja obozów i wycieczek szkolnych
 • Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w klasach  I-III

6.     Kształtowanie postaw społecznych opartych na wartościach  poprzez:

 • Realizacja  programu uczącego tolerancji
 • Realizacja  kształtowania postaw społecznych w Szkolnym Programie Wychowawczym
 • Promowanie wartości, które są bardzo ważne dla uczniów, nauczycieli i rodziców –np. wzajemnego szacunku, odpowiedzialności, współpracy
 • Rozwijanie samorządności
 • Zwracanie szczególnej uwagi na to, aby uczeń potrafił współpracować z innymi ludźmi  bez uprzedzeń rasowych, kulturowych , religijnych
 • Uczenie dzieci rozpoznawania, analizowania i we właściwy sposób reagowania na zachowania  dyskryminacyjne i nielojalne
 • Poznanie przez uczniów indywidualnych różnic i praw wszystkich ludzi
 • Okazywanie tolerancyjności wobec innych poglądów
 • Rozwijanie umiejętności negocjacji i osiągania konsensusu
 • Zachęcanie dzieci do współpracy
 • Angażowanie się w akcje społeczne na rzecz innych
 • Współpraca z organizacjami  działającymi na rzecz innych ludzi :np. z Amnesty International, Polską Akcją  Humanitarną , stowarzyszeniami z terenu miasta.

7.     Kształtowanie u nauczycieli umiejętności wychowawczych poprzez :

 • Organizowanie szkoleń na temat umiejętności wychowawczych
 • Założenie „grupy wsparcia” , na spotkaniach której będą omawiane problemy wychowawcze
 • Prowadzenie rozeznania potrzeb wychowawczych i rozwiązywanie ich we współpracy nauczycieli z instytucjami świadczącymi pomoc pedagogiczno-psychologiczną
 • Zdobycie funduszy na prowadzenie zajęć w „Szkole dla rodziców”
 • Pozyskanie do współpracy rodziców
 • Uzgadnianie z rodzicami zasad postępowania uczniów w szkole i przestrzeganie ich  przez obie strony
 • Stwarzanie warunków i sytuacji do tego, aby wszyscy w szkole traktowali się ze zrozumieniem i poszanowaniem godności
 • Rozwiązywanie  każdej „trudnej sytuacji” na bieżąco
 • Konsekwencja w postępowaniu

8.     Ciągła poprawa warunków pracy uczniów i nauczycieli poprzez:

 • Wymianę wykładziny podłogowej na hollach i w niektórych klasach
 • Zakup komputerów jako odnowienie  sali informatycznej
 • Wymianę  stolarki drzwiowej
 • Zakup laptopów dla każdego nauczyciela
 • Przystąpienie do programu  „Cyfrowa szkoła” w komponencie e-nauczyciel
 • Doposażanie na bieżąco w pomoce dydaktyczne do nowej podstawy programowej
 • Ciągłe aktualizowanie  księgozbioru
 • Zakup wyposażenia do pracowni językowej
 • Stworzenie jeszcze jednego etatu dla nauczyciela –wychowawcy w świetlicy szkolnej

9.     Wspieranie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym poprzez:

 • Kierowanie na kursy kwalifikacyjne i doskonalące  zgodnie z zainteresowaniami nauczycieli i potrzebami szkoły
 • Tworzenie klimatu szkoły sprzyjającemu efektywnej pracy
 • Motywowanie  nauczycieli do pracy
 • Powołanie  „Dziewiątkowego banku dobrych praktyk – czyli systemu wzajemnego wspomagania nauczycieli”, który  jako pilotaż działa w tym roku szkolnym
 • Zachęcanie nauczycieli do dzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi  w postaci publikacji artykułów w prasie specjalistycznej
 • Inspirowanie nauczycieli do podejmowania się realizacji innowacji pedagogicznych
 • Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie awansu zawodowego
 • Wzbogacanie zbiorów biblioteki szkolnej o pozycje przydatne w pracy
 • Badanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli
 • Dostosowywanie szkoleń w  ramach WDN do potrzeb nauczycieli
 • Pomoc w kompletowaniu dokumentacji na komisje egzaminacyjne lub kwalifikacyjne

10.Rozwijanie różnych sposobów współpracy z rodzicami poprzez:

 • Wspieranie działalności Rady Szkoły i Rady Rodziców
 • Pomoc  socjalna dla potrzebujących rodzin, pozyskiwanie sponsorów
 • Współpraca ze świetlicami  socjoterapeutycznymi
 • Angażowanie rodziców w rozwiązywanie problemów w szkole
 • Organizowanie wspólnych działań rodziców , nauczycieli i uczniów
 • Organizowanie warsztatów „Szkoła dla rodziców”
 • Powoływanie grup wsparcia dla rodziców mających kłopoty wychowawcze  z dziećmi
 • Wykorzystywanie rodziców- ekspertów
 • Zbieranie opinii o szkole i oczekiwań wobec niej przez ankiety anonimowe
 • Udzielanie rzetelnej i wyczerpującej informacji o postępach dziecka
 • Organizowanie zebrań w przyjaznej atmosferze, które będą bardzo dobrze przygotowane
 • Przekazywanie rodzicom informacji o szkole ( danych o wynikach nauczania, programach realizowanych w szkole, osiągnięciach uczniów, organizacji roku, planach szkoły ) w formie raportów, folderów, broszur, strony www.