6,377,379 unikalne wizyty
Pogoda w Kędzierzynie-Koźlu
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
*U*W*A*G*A*
PSP9 - Wiarygodna Szkoła
Zajęcia SKS

Kurier kosmiczny
Amnesty International
Aktualnie online
» Gości online: 2

» Użytkowników online: 0

» Łącznie użytkowników: 83
» Najnowszy użytkownik: joannam
E-Dziennik
BIP
Przyjaciele Dziewiątki SPONSORZY Szkoły
SAMORZĄD SZKOLNY
Podręczniki 2017-2018

Kalendarz
Luty 2018

Nie Pon Wto Śr Czw Pia Sob
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
PSP9 na Facebook'u
YouTube PSP9
PARKRUN
Nadzór pedagogiczny
Opłata za obiady
FSNiT
Realizowane programy
Uczestniczymy w Programie Przeciwdziałania Wadom Postawy u Dzieci i Młodzieży

Rok 2013/2014
Certyfikat
Kącik CZYTACZA
Szkółki Piłkarskie NIVEA
Ważne strony
MusicBox3
Play
Rekrutacja na rok 2016-2017

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/18

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9

w Kędzierzynie-Koźlu

 Podstawa prawna:

- Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 06.12. 2013r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

- Uchwała nr XXIV/194/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28.01.2016r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

§ 1

1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są:

a)      z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców

b)      na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo złożyć wnioski do trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności wyboru.

2. W roku szkolnym 2017/18 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 2017 kończą 7 lat oraz dzieci 6-letnie po decyzji rodzica. Dzieci są przyjmowane na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

§ 2

1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
2. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości terminy postępowania rekrutacyjnego.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek do dyrektora szkoły w terminie do 31 marca 2016r.
4. Rekrutacja przebiega w trzech etapach:

Etap pierwszy – weryfikacja wniosków pod względem formalnym – 1 pkt.

Etap drugi - w przypadku większej ilości wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria z określoną punktacją:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka – 10 pkt,

b) miejsce pracy rodziców/prawnych opiekunów znajduje się maksymalnej odległości 5 km od szkoły – 5 pkt,

c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.

Etap trzeci - w przypadku, gdy po drugim etapie nadal będzie większa ilość wniosków niż wolnych miejsc bierze się pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność kandydata - 1 pkt,

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

5. 11 maja 2017 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

6. Do 17 maja 2017 roku rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki przez dziecko w szkole  składając odpowiednie oświadczenie. Rezygnację również należy potwierdzić odpowiednim oświadczeniem.

7. 19 maja 2017 roku komisja rekrutacyjna na tablicy ogłoszeń w szkole wywiesza listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów, podając najniższą liczbę punktów, która  uprawnia do przyjęcia.

8. W terminie 7 dni od wywieszenia list przyjętych i nieprzyjętych rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

9. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wnieść odwołanie do dyrektora szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

12. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do 14 czerwca 2017 roku.

§ 3

1. Liczbę klas pierwszych i ich liczebność ustala dyrektor szkoły na podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący.

2. O przydziale uczniów do poszczególnych klas decyduje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

3. Do poszczególnych klas, w miarę możliwości, przyjmuje się jednakową liczbę uczniów nie więcej jednak niż 25.

§ 4

1. Rekrutację do oddziału sportowego na poziomie klasy pierwszej i czwartej przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. O przyjęcie do oddziału sportowego ubiegać może się kandydat, który:

a) posiada bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim,

b) uzyskał pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

c) posiada pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów (załącznik nr 5) .

3. Do wniosku (załącznik 4) dołącza się orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza pierwszego kontaktu  oraz pisemną zgodę rodziców /prawnych opiekunów (załącznik nr 5).

4. Jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników prób sprawności fizycznej brane są pod uwagę następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt,

b) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 1 pkt,

c) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 1 pkt,

d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 1 pkt,

e) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 1 pkt,

f) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 1 pkt.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych

do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

na rok szkolny 2017/18

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1

Otwarcie oferty dla rodziców

10 kwietnia 2017r. godz. 900

24  maja 2017r. godz. 900

2

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym- wprowadzenie zgłoszeń/wniosków o przyjęcie przez rodziców

10 kwietnia 2017r. godz. 900

do 26 kwietnia 2017r. godz. 1500

24  maja 2017r. godz. 900

do 31 maja 2017r. godz. 1500

3

Złożenie w szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym / złożenie podpisanego zgłoszenia w szkole obwodowej

 

od 10 kwietnia 2017r. do 26 kwietnia 2017r.

od 24 maja 2017r. do 31 maja 2017r.

4

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się przyjęcie do oddziałów sportowych*

 

19 kwietnia 2017r

29 maja 2017r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej

 

21 kwietnia 2017r.

30 maja 2017r.

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

11  maja  2017r.   godz. 900

7 czerwca 2017r. godz. 900

7

Potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 11 maja 2017r. godz. 900

do 17 maja 2017r. godz. 1500

od 7 czerwca 2017r. godz. 900

do 12 czerwca 2017r. godz. 1500

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

19 maja 2017r.

godz. 900

14 czerwca 2017r. godz. 1500

         

 

*do próby sprawności fizycznej przystępują kandydaci, którzy posiadają opinię/orzeczenie lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w próbach sprawności fizycznej do klasy sportowej.

 

Próba

Opis próby

Wynik próby klasa I (s)

punkty

Próba szybkości  i zwinności

4x9m bieg wahadłowy przodem i tyłem

0-13,99

6

14-14,99

5

15,00-15,99

4

16,00-16,99

3

17,00-17,99

2

18,00

1

skoczność

Skok w dal z miejsca

Wynik próby klas I (cm)

punkty

125

6

124-116

5

115-111

4

110-106

3

105-101

2

100-90

1